Ondernemers, onderschat het belang van het vennootschapscontract niet!

De vastlegging van afspraken tussen vennoten binnen personenvennootschappen laat geregeld te wensen over. Bij gebreke van een modern wettelijk kader, zoals rechtspersonen dat wel hebben, is het van groot belang voldoende aandacht te besteden aan het contract van de vennootschap. Nils Beukers gaat in zijn blog in op een aantal aspecten van vennootschapscontracten.

Lees meer...

Vernietigen van VvE besluiten: hoe snel moet je handelen?

Het belang van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is soms groot en haar besluiten kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. In bepaalde gevallen is het wenselijk om een beroep op vernietiging van het besluit te doen. Dit kan binnen één maand ná de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft kunnen nemen. In de praktijk levert dit veel problemen op: wanneer vangt deze termijn aan? Recent heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten en daarbij enkele handvatten geboden, welke zowel voor de VvE leden als VvE besturen van belang zijn.

Lees meer...

Artikel 96 Rv procedure – grijp uw kansen!

Procederen bij de rechtbank, arbitrage, bindend advies en mediation; inmiddels zijn er meerdere manieren om een geschil aan een deskundige voor te leggen.

De meest bekende vormen van procederen bij de rechtbank zijn de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Minder bekend is de procedure ex artikel 96 RechtsvorderingRecente ervaring met deze vorm van procederen leidt tot het oordeel dat dit onterecht is. 
Hieronder lees je waarom.

Lees meer...

Stellig ontkennen van de ondertekening van een overeenkomst, hoe doe je dat?

In een eerder blog beschreef advocaat Anton Beneder in hoeverre een bestuurder van een vennootschap zijn bestuurderschap kan ontkennen ondanks de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit keer beschrijft hij aan de hand van een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden 1 op welke wijze een procespartij een geslaagd beroep toekomt op het ‘stellig ontkennen’ van zijn ondertekening van een overeenkomst.

Deze zaak had betrekking op een geschil tussen de huurder en verhuurder van een minivan als gevolg van de – door beide partijen overeengekomen - tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. In het kader van deze beëindiging hebben partijen een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat de verhuurder een gedeelte van de reeds betaalde huurprijs, te weten een bedrag van EUR 1.790, aan de huurder zou terugbetalen. Ondanks verzoeken daartoe van de huurder, bleef betaling door de verhuurder uit. De huurder betrok de verhuurder daarop in rechte en vorderde betaling van voormeld bedrag, vermeerderd met rente en kosten.

Lees meer...

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen: hoe zit het ook alweer?

Op 22 augustus 2018 heeft Air France-KLM een persbericht uitgebracht waarin zij te kennen heeft gegeven dat de beloning voor de nieuwe topman Ben Smith maximaal 4,25 miljoen euro zal worden. Die beloning (of: bezoldiging) bestaat uit een vast deel van negen ton en een variabel deel. De bezoldiging van Smith is onder meer afhankelijk van de prestaties van het concern, maar het spreekt voor zich dat een bestuurder zichzelf niet zomaar een beloning kan geven. Wat gaat er vooraf aan het toekennen van een beloning aan een bestuurder van een B.V. en een N.V.?

Lees meer...