Zorgt de Hoge Raad voor een aardverschuiving in “verjaringsland”?

Recent heeft de Hoge Raad zich weer eens uitgelaten over bevrijdende verjaring (http://bit.ly/2o90JzO). Ook onze cliënten hebben met regelmaat te maken met eigendomsverlies of juist eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring, maar wat is dat ook alweer?

Kort gezegd komt het erop neer dat iemand die bijvoorbeeld een stuk(je) grond van een ander al meer dan twintig jaar in bezit heeft, zonder dat daarvoor ooit een overeenkomst is gesloten of toestemming is gegeven, zomaar eigenaar wordt van dat stukje grond. Dat komt doordat de vordering van de oorspronkelijk eigenaar om het onrechtmatig gebruik van zijn grond te staken na twintig jaar verjaart. Die bezitter verkrijgt dus de eigendom van de grond, omdat de oorspronkelijke eigenaar niet tijdig heeft “gepiept”. Met deze wettelijke regeling is beoogd om na verloop van tijd de feitelijke en de juridische situatie met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Lees meer...

Verhuurders: Schadevergoeding voor gemiste huur ondanks opzegging van de huurovereenkomst wegens faillissement.

Het faillissement van een huurder van onroerend goed kan veel onzekerheid met zich mee brengen voor de verhuurder. In het geval van een faillissement is met name zekerheid van ontvangst van (een gedeelte) van de overeengekomen huur van groot belang voor de verhuurder.   

Lees meer...

Ondernemers opgelet! Aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten in consumentenzaken: 3 praktische tips

Voor ondernemers is (bijna) niets zo vervelend als slecht betalende debiteuren. Iedere ondernemer krijgt er echter vroeg of laat wel mee te maken. En dat kost veel tijd, geld en negatieve energie. De ondernemer kan hiervoor wel worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten.

Indien een ondernemer een overeenkomst sluit met een consument zal rekening gehouden moeten worden met de bescherming van de consument. Deze bescherming heeft zijn weerslag op de aanspraak van schuldeisers op buitengerechtelijke incassokosten. Op grond van de wet is een consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan de schuldeiser indien hij (i) in verzuim is, en vervolgens (ii) vruchteloos is aangemaand tot betaling van de oorspronkelijke vordering binnen een termijn van 14 dagen.

Lees meer...

De Bok jurisprudentiebespreking: is er sprake van opvolgend werkgeverschap?

Bij De Bok vinden wij het belangrijk dat er onderling volop kennis wordt gedeeld en onze advocaten altijd op de hoogte zijn van actuele onderwerpen. Daarom organiseren wij eens in de twee weken een jurisprudentiebespreking op ons kantoor. Interessante onderwerpen, bijzondere casussen en tips die tijdens het overleg worden besproken delen wij graag met geïnteresseerden. Sanne Piekaar-Bouthoorn tijdens een recente jurisprudentiebespreking: “Over het opvolgend werkgeverschap bij de berekening van de transitievergoeding wordt in de jurisprudentie verschillend geoordeeld. Dit blijkt uit beslissingen van de Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Zutphen van 3 oktober 2016 en van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 juni 2016” 

Lees meer...

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; let op de motivering!

Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeenkomen. Sinds 1 januari 2015 dient een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd te worden. Dat aan die motivering strenge eisen worden gesteld, volgt uit artikel 7:653 lid 2 BW. Enerzijds dienen de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te worden gemotiveerd en anderzijds dient uit de motivering te blijken waarom deze belangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die motivering moet bovendien schriftelijk gebeuren en bij het concurrentiebeding worden opgenomen. Maar wat betekent dat in de praktijk nu eigenlijk? En wat als u de motivering later aan het concurrentiebeding toevoegt? De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs over zo’n casus. Wat was er aan de hand?

Lees meer...