Blogs

Blogs

Een concurrentie- en/of relatiebeding overeenkomen? Besteed aandacht aan de schriftelijke vastlegging. Sanne bespreekt in haar blog de aandachtspunten.

Zorg voor een goede vakantiedagenadministratie en deel deze met het personeel. Aan de hand van recente rechtspraak bespreekt Sanne het belang hiervan in haar blog.

Terwijl de coronacrisis Nederland in zijn greep had – en nog steeds heeft -, is op 1 januari 2021 de Franchisewet in werking getreden. De bepalingen in deze nieuwe Franchisewet strekken met name ter bescherming van de franchisenemer. De wet is bedoeld om de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans te brengen. Zo verplicht de nieuwe wet partijen die met elkaar een franchiseovereenkomst willen sluiten, om vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst informatie aan elkaar te verstrekken die nodig is voor een goede beoordeling van kansen en risico’s van de samenwerking.

Er bestaan belangrijke verschillen in de regelingen voor bestuurders en commissarissen van de BV en de NV enerzijds en de vereniging, coƶperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting anderzijds. In de praktijk bestond daarom al langere tijd de behoefte aan een aanpassing en uniformering van de regels. Dit heeft in 2016 tot het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen geleid, welk voorstel na een lange weg recentelijk is aangenomen. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal met ingang van 1 juli 2021 in werking treden. Dit blog bespreekt kort enkele belangrijke wijzigingen en aandachtspunten voor de praktijk.