Blogs

Blogs

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het – inmiddels beroemde of beruchte (het is maar aan wie je het vraagt) – “Didam-arrest” (ECLI:NL:HR:1778). In dat arrest heeft de Hoge Raad, kort gezegd, geoordeeld dat een gemeente bij gronduitgifte ook gehouden is aan het “gelijkheidsbeginsel”. Dat gelijkheidsbeginsel is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar wordt door de Hoge Raad in het geval van gemeentelijke gronduitgifte zo uitgelegd dat aan (potentiële) gegadigden gelijke kansen moeten worden gegeven. De Hoge Raad verwoordde dat als volgt:

 

“Uit het gelijkheidsbeginsel – dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen – vloeit voort dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In dat geval zal het overheidslichaam met inachtneming van de hem toekomende beleidsruimte criteria moeten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. Deze criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn.”

Meestal zegt een werknemer een arbeidsovereenkomst op na het verkrijgen van een nieuwe baan. De praktijk leert dat er zich ook andere omstandigheden op de werkvloer kunnen afspelen die leiden tot een opzegging door de werknemer. Je kan hierbij denken aan een meningsverschil of een ruzie. Het is dan de vraag of je er als werkgever vanuit mag gaan dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

Een concurrentie- en/of relatiebeding overeenkomen? Besteed aandacht aan de schriftelijke vastlegging. Sanne bespreekt in haar blog de aandachtspunten.

Zorg voor een goede vakantiedagenadministratie en deel deze met het personeel. Aan de hand van recente rechtspraak bespreekt Sanne het belang hiervan in haar blog.