Privacy Statement De Bok Roijers Gasseling Advocaten

Privacy Statement De Bok Roijers Gasseling Advocaten

Algemeen
De Bok Roijers Gasseling Advocaten (hierna “De Bok”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens door De Bok worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
De Bok verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening en is als zodanig verwerkingsverantwoordelijke. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten onze dienstverlening om zullen wij uw specifieke toestemming vragen.

Doel verwerking persoonsgegevens
De Bok verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder in het bijzonder advisering en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • de uitvoering van onze overeenkomst van opdracht in het algemeen;
  • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De Bok verwerkt in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • ID-gegevens;
  • voor de behandeling van een dossier relevante nadere persoonlijke gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Bok omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
De Bok verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • een wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Bok deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en/of met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Bok, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan De Bok persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Bok uw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
De Bok hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Bok bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onze aan u bekende contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Bok aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Bok neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op onder meer de website(s) van De Bok zijn  buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Bok houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Voor zover De Bok gebruiksgegevens van haar website of app bijhoudt voor statistische doeleinden, worden de langs deze weg verzamelde persoonsgegevens in beginsel anoniem gebruikt en niet door De Bok verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van De Bok te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van De Bok op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Aanpassing privacy statement
De Bok heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met  onze Functionaris Gegevensbescherming.


Dit privacy statement is van kracht sedert de inwerkingtreding van de AVG.