Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
DE BOK ROIJERS GASSELING ADVOCATEN

 

 1. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Nederlandse maatschap De Bok Roijers Gasseling Advocaten (hierna: “De Bok Roijers Gasseling”).

 2. De Bok Roijers Gasseling is een maatschap van besloten vennootschappen (“praktijkvennootschappen”) en/of natuurlijke personen. Een lijst van de vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van De Bok Roijers Gasseling, alsmede van de bestuurders van de in artikel 2 bedoelde praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

 4. Iedere aansprakelijkheid van De Bok Roijers Gasseling is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Bok Roijers Gasseling gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door De Bok Roijers Gasseling gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

 5. De Bok Roijers Gasseling zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Bok Roijers Gasseling is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De Bok Roijers Gasseling is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 6. De opdrachtgever vrijwaart De Bok Roijers Gasseling tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

 7. Op iedere overeenkomst van opdracht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek toegezonden en is ook beschikbaar via de website.

 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met tenminste een maal per jaar door De Bok Roijers Gasseling vast te stellen uurtarieven.

 9. Door De Bok Roijers Gasseling ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling binnen die vervaltermijn is opdrachtgever zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en is De Bok Roijers Gasseling gerechtigd om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en om rechtsmaatregelen ter incasso te nemen. Opdrachtgever is gehouden om voor De Bok Roijers Gasseling met dergelijke incasso gemoeide kosten te vergoeden, waaronder mede begrepen buitengerechtelijke incassokosten, beslag- en proceskosten, exploit- en andere deurwaarderskosten en executiekosten.

 11. Eventueel verschuldigde negatieve rente en kosten over gelden, die op de derdengeldrekening van De Bok Roijers Gasseling ten behoeve van de opdrachtgever worden aangehouden, zal door de opdrachtgever worden vergoed.

 12. De Bok Roijers Gasseling kan op grond van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden. De Bok Roijers Gasseling is gerechtigd om (buitengewone) kosten in het kader van de voornoemde Wwft- controle aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 13. Na de laatst verrichte handeling in een dossier wordt het dossier gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven jaren in het archief van De Bok Roijers Gasseling bewaard. Na ommekomst van die verplichte bewaartermijn, zal het dossier worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever tijdig voordien schriftelijk anders aangeeft.

 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Bok Roijers Gasseling is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.

 15. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 2/2023.