Letter of Intent? Let op!

Letter of Intent? Let op!

In de overnamepraktijk is het gebruikelijk dat er voorafgaand aan een koopovereenkomst een voorovereenkomst wordt getekend, waarin de intenties van partijen en de hoofdpunten van de beoogde transactie worden opgenomen. Een dergelijke voorovereenkomst kent verschillende equivalenten en benamingen, te denken valt aan een “Term Sheet”, een Memorandum of Understanding (“MOU”), een Heads of Agreement (“HOA”) en – de meest voorkomende – de Letter of Intent (“LOI”), ook wel intentieverklaring of intentieovereenkomst genoemd.

Het aangaan van een voorovereenkomst is geen strikt noodzakelijke stap in het overnameproces, maar biedt partijen wel houvast en zekerheid, mede met het oog op het eventueel uit te voeren boekenonderzoek (“Due Diligence Onderzoek”) door de (adviseurs van) de koper. Hoewel wij in de praktijk merken dat partijen over het algemeen in de veronderstelling verkeren dat het aangaan van een intentieovereenkomst vrijblijvend is, kan de praktijk soms anders uitwijzen, met soms verstrekkende gevolgen van dien.

In een intentieovereenkomst wordt de weg en de voorwaarden waaronder partijen naar een koopovereenkomst toewerken, opgenomen. Vaak is het de bedoeling van partijen dat het grootste gedeelte van de afspraken in een intentieovereenkomst niet bindend is. Het betreft immers een set uitgangspunten en voorwaarden die – bijvoorbeeld als gevolg van de bevindingen van koper in het boekenonderzoek – nog kunnen wijzigen alvorens partijen een definitieve koopovereenkomst overeenkomen. Een specifieke clausule in de intentieovereenkomst zorgt ervoor dat bepaalde afspraken (bijvoorbeeld geheimhouding, exclusiviteit en de bijbehorende contractuele boetes) bindend zijn en de overige bepalingen niet-bindend zijn. Indien een dergelijke clausule in de intentieovereenkomst ontbreekt, dan zijn partijen in beginsel gebonden aan alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de intentieovereenkomst. Dit kan er zelfs toe leiden dat een intentieovereenkomst kan kwalificeren als een koopovereenkomst en partijen de nakoming daarvan kunnen afdwingen.

De vraag of sprake is van een bindend effect van een intentieovereenkomst moet worden beantwoord aan de hand van gedragingen en verklaringen van partijen in het concrete geval. In dit kader is van belang dat het hanteren van een opschrift als ‘Intentieverklaring’ of ‘Letter of Intent’ niet per definitie de wil van partijen wegneemt om zich contractueel te binden.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2021:1379) staat de vraag centraal of een intentieverklaring bindend is of niet. Tussen partijen was een intentieverklaring uitgewisseld en hebben partijen uitvoering gegeven aan het beoogde project. Op dat moment was er nog geen overeenkomst tot stand gekomen, omdat partijen nog in onderhandeling waren over de inhoud van die overeenkomst. Blijkens de gewisselde e-mails kon wel worden beargumenteerd dat er overeenstemming was bereikt over de inhoud van de overeenkomst, waardoor partijen volgens de rechtbank stilzwijgend voorbij zijn gegaan aan de schriftelijkheidseis in de intentieverklaring en er een overeenkomst tot stand was gekomen.

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2013:3861) werd geoordeeld over de inhoud en uitleg van een Letter of Intent. Tussen partijen ontstond een geschil over de vraag of de Letter of Intent bindende bepalingen bevatte, waarvan de nakoming kan worden afgedwongen. De rechtbank oordeelt in dit geval dat aan de hand van de uitleg en interpretatie van de intentieovereenkomst er geen definitieve koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar dat partijen vanwege het bindende karakter van de overeengekomen bepalingen wel verplicht zijn om te goeder trouw door te onderhandelen over die definitieve koopovereenkomst op de voet van de intentieovereenkomst.

Gelet op het voorgaande is het van groot belang om de valkuilen en risico’s van een intentieverklaring in een vroeg stadium te signaleren en bij voorkeur hierover juridisch advies in te winnen. Wilt u bijvoorbeeld nog geen gebondenheid, dan is het raadzaam om de intentieovereenkomst zodanig te formuleren dat de wederpartij geen nakoming kan afdwingen. Indien u niet zeker weet wat de juridische gevolgen zijn van de intentieovereenkomst die u voornemens bent te ondertekenen of hulp nodig heeft bij het opstellen en/of beoordelen daarvan, dan staan de advocaten van De Bok vanzelfsprekend voor u klaar.