Op 22 augustus 2018 heeft Air France-KLM een persbericht uitgebracht waarin zij te kennen heeft gegeven dat de beloning voor de nieuwe topman Ben Smith maximaal 4,25 miljoen euro zal worden. Die beloning (of: bezoldiging) bestaat uit een vast deel van negen ton en een variabel deel. De bezoldiging van Smith is onder meer afhankelijk van de prestaties van het concern, maar het spreekt voor zich dat een bestuurder zichzelf niet zomaar een beloning kan geven. Wat gaat er vooraf aan het toekennen van een beloning aan een bestuurder van een B.V. en een N.V.?

Natuurlijk gaat het hier om een groot bedrijf, waar de beloningen voor bestuurders en commissarissen hoog kunnen zijn. Het wettelijk kader om tot een beloning of verandering van een beloning te komen, is bij de ‘de bakker op de hoek’-vennootschap echter hetzelfde als bij een grote vennootschap. Voor beursvennootschappen ligt de manier van besluitvorming iets genuanceerder middels een remuneratiecommissie. Hoe zat het ook alweer met het bezoldigen van bestuurders en commissarissen?

Artikel 2:135/245 BW schrijft voor dat het vaststellen van de bezoldiging van bestuurders voorbehouden is aan de algemene vergadering. Zowel voor de NV als voor de BV geldt daarbij dat de statuten van de vennootschap kunnen bepalen dat een ander orgaan de bezoldiging van bestuurders kan vaststellen, bijvoorbeeld de raad van commissarissen. Voor commissarissen geldt op grond van artikel 2:145/255 BW dat de algemene vergadering exclusief bevoegd is om een bezoldiging aan hen toe te kennen.

Wat betekent dit in de praktijk, uitgaande van de hoofdregel? In ieder geval dat bestuurders en commissarissen zichzelf niet een beloning kunnen toekennen. De algemene vergadering dient een aandeelhoudersbesluit te nemen, waarin de hoogte van en eventuele eisen aan de beloning worden vastgelegd. Dat geldt ook, indien binnen de vennootschap de aandeelhouder(s) en de bestuurder(s) dezelfde perso(o)n(en) is/zijn.

Het is dus van belang om op de juiste manier de juiste besluiten te nemen binnen een vennootschap. Het is niet zonder meer toegestaan om salaris uit te keren aan de bestuurders. Bovendien kunnen er in de statuten aanvullende eisen zijn gesteld aan het te nemen aandeelhoudersbesluit. Heeft u vragen over beloningen of het beloningsbeleid van bestuurders binnen uw onderneming? Neem dan contact op met Nils Beukers, of een van de andere advocaten van De Bok!