Een huis kopen via WhatsApp?

Met behulp van apps op onze geavanceerde elektronische devices worden wij tegenwoordig op on

Lees meer...

Grensoverschrijdende omzetting van rechtsvorm

De afgelopen twee weken stonden in het teken van de publicatie van interne memo’s over de afschaffing van de dividendbelasting. Memo’s die eerst niet en later toch wel bleken te bestaan. Uit de documenten valt op te maken dat het mogelijke vertrek van enkele grote multinationals uit Nederland zwaar heeft gewogen in het besluit de dividendbelasting af te schaffen. Met de afschaffing van de dividendbelasting wil de regering een gunstig ondernemingsklimaat scheppen. Om te profiteren van de afschaffing dienen vennootschappen wel statutair gevestigd te zijn in Nederland.

Lees meer...

Zorgt de Hoge Raad voor een aardverschuiving in “verjaringsland”?

Recent heeft de Hoge Raad zich weer eens uitgelaten over bevrijdende verjaring (http://bit.ly/2o90JzO). Ook onze cliënten hebben met regelmaat te maken met eigendomsverlies of juist eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring, maar wat is dat ook alweer?

Kort gezegd komt het erop neer dat iemand die bijvoorbeeld een stuk(je) grond van een ander al meer dan twintig jaar in bezit heeft, zonder dat daarvoor ooit een overeenkomst is gesloten of toestemming is gegeven, zomaar eigenaar wordt van dat stukje grond. Dat komt doordat de vordering van de oorspronkelijk eigenaar om het onrechtmatig gebruik van zijn grond te staken na twintig jaar verjaart. Die bezitter verkrijgt dus de eigendom van de grond, omdat de oorspronkelijke eigenaar niet tijdig heeft “gepiept”. Met deze wettelijke regeling is beoogd om na verloop van tijd de feitelijke en de juridische situatie met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Lees meer...

Verhuurders: Schadevergoeding voor gemiste huur ondanks opzegging van de huurovereenkomst wegens faillissement.

Het faillissement van een huurder van onroerend goed kan veel onzekerheid met zich mee brengen voor de verhuurder. In het geval van een faillissement is met name zekerheid van ontvangst van (een gedeelte) van de overeengekomen huur van groot belang voor de verhuurder.   

Lees meer...

Ondernemers opgelet! Aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten in consumentenzaken: 3 praktische tips

Voor ondernemers is (bijna) niets zo vervelend als slecht betalende debiteuren. Iedere ondernemer krijgt er echter vroeg of laat wel mee te maken. En dat kost veel tijd, geld en negatieve energie. De ondernemer kan hiervoor wel worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten.

Indien een ondernemer een overeenkomst sluit met een consument zal rekening gehouden moeten worden met de bescherming van de consument. Deze bescherming heeft zijn weerslag op de aanspraak van schuldeisers op buitengerechtelijke incassokosten. Op grond van de wet is een consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan de schuldeiser indien hij (i) in verzuim is, en vervolgens (ii) vruchteloos is aangemaand tot betaling van de oorspronkelijke vordering binnen een termijn van 14 dagen.

Lees meer...