Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; let op de motivering!

Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeenkomen. Sinds 1 januari 2015 dient een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd te worden. Dat aan die motivering strenge eisen worden gesteld, volgt uit artikel 7:653 lid 2 BW. Enerzijds dienen de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te worden gemotiveerd en anderzijds dient uit de motivering te blijken waarom deze belangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die motivering moet bovendien schriftelijk gebeuren en bij het concurrentiebeding worden opgenomen. Maar wat betekent dat in de praktijk nu eigenlijk? En wat als u de motivering later aan het concurrentiebeding toevoegt? De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs over zo’n casus. Wat was er aan de hand?

Lees meer...

Tips voor startups: een goed begin is het halve werk!

Jaarlijks openen duizenden bedrijven in Nederland hun deuren. Bij de start van een onderneming komt nogal wat kijken. Het op de markt brengen van uw product of dienst is op zichzelf al een spannende aangelegenheid. Hoe wordt uw product of dienst door het grote publiek ontvangen? Besteed naast het introduceren van uw product of dienst op de markt aandacht aan het vastleggen van belangrijke afspraken. Een gedegen juridisch plan kan bijdragen aan het succes van uw onderneming. 

Lees meer...

De Letter of Intent: weet wat u tekent

Een intentieverklaring of Letter of Intent (LOI) wordt onder andere gebruikt bij overnames van bedrijven (via aandelen of activa/passiva). Vaak wordt een dergelijke overeenkomst gebruikt om voorwaarden en wensen die in verkennende gesprekken worden gemaakt alvast vast te leggen. Het is van belang dat u in deze fase al stil staat bij wat u tekent. Veel intentieverklaringen hebben namelijk al veel weg van een koopovereenkomst en bevatten onderdelen die nadien zeer lastig te heronderhandelen zullen zijn. De Bok Roijers Gasseling advocaten licht toe.

Lees meer...

Vastgoedmarkt update: Rotterdam biedt ruimte voor ontwikkelingen

De ambitie van de gemeente Rotterdam is dat Rotterdam in 2030 een aantrekkelijke Europese moderne interculturele metropool zal zijn. Rotterdam wil bouwen aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Deze transformatie van haven- en industriestad naar een haven- en kennisstad is op dit moment al goed te voelen.

Lees meer...

Uitspraak Hoge Raad: voorwaardelijk eigendom vatbaar voor verpanding

3 juni jl. deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak inzake de volgende kwestie: Lange tijd was het onduidelijk of de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht. De koper wordt namelijk pas volwaardig eigenaar van de gekochte zaken nadat de koopsom volledig is betaald aan de leverancier. Dankzij het arrest Rabobank/Reuser is daar nu duidelijkheid over.

Lees meer...