Faillissement Naked Energy B.V.

Faillissement Naked Energy B.V.

Naar aanleiding van het faillissement van Naked Energy B.V. op 23 december 2021 en de overdracht van het klantenbestand per 4 januari 2022 aan een nieuwe energieleverancier, zijn er bij klanten vragen gerezen over de verdere afwikkeling van het faillissement en deze overdracht. Op de meest voorkomende vragen treft u onderstaand een antwoord aan. Het kan uiteraard voorkomen dat met het weergegeven antwoord de vraag niet of niet volledig wordt beantwoord. Er kan in dat geval een e-mail worden verstuurd naar info@debok.com. De curator zal daarop antwoorden. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat vragen niet direct kunnen worden beantwoord en dat hier mogelijk enige tijd over heen gaat.

Ontvang ik een eindafrekening van Naked Energy en zo ja, wanneer kan ik die tegemoet zien?

Voormalige klanten van Naked Energy zullen van Naked Energy een eindafrekening ontvangen. Uitgangspunt is dat de eindafrekeningen medio februari zijn opgesteld en worden verstuurd aan alle voormalig klanten van Naked Energy. Omdat vanwege het faillissement voor alle voormalig klanten van Naked Energy deze eindafrekening moet worden opgemaakt, kan dit iets langer duren dan u normaal gesproken zou mogen verwachten.

Ik heb de betaling van een voorschottermijn gestorneerd, wat is daarvan het gevolg?

Indien u een geïncasseerde voorschottermijn heeft gestorneerd, dan is er mogelijk voor het verbruik van energie over die periode niet betaald. Het totale verbruik en de betaalde voorschotten over de looptijd van het contract zullen worden vastgesteld en op basis daarvan zal de uiteindelijke afrekening plaatsvinden.

Ik heb een vordering op Naked Energy of op basis van de te ontvangen eindafrekening krijg ik een vordering op Naked Energy, wat moet ik daarmee doen?

Indien u een vordering heeft of krijgt op Naked Energy, dan moet deze ter verificatie worden ingediend in het faillissement. De vordering kan worden ingediend via de website www.crediteurenlijst.nl. Bij het indienen van een vordering dient u de stukken bij te voegen waaruit de vordering blijkt. Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw vordering ook per e-mail indienen via het e-mailadres nakedenergy@debok.com. Ter onderbouwing van uw vordering kunt u (bijvoorbeeld) de eindafrekening die u heeft ontvangen of nog dient te ontvangen toevoegen.

Voor het indienen van een vordering is vooralsnog geen termijn bepaald. Mocht er op enig moment een termijn worden bepaald waarbinnen vorderingen van voormalig klanten moeten worden ingediend, dan wordt u daarover geïnformeerd per e-mail. Verder zal dit in de openbare verslagen worden gemeld (zie hieronder) en zal er een bericht op de website van Naked Energy worden gepubliceerd.

Na indiening van een vordering, wordt deze op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers geplaatst. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven in hoeverre uw vordering bij de afwikkeling van het faillissement kan worden voldaan.

Op basis van de eindafrekening dien ik een bedrag te betalen, hoe gaat dat?

Het bedrag dat u op basis van de eindafrekening dient te betalen, dient te worden betaald op het op de eindafrekening aangegeven rekeningnummer. Betaling kan plaatsvinden op het gebruikelijke rekeningnummer van Naked Energy.

Hoe ontvang ik informatie over het verdere verloop en de afwikkeling van het faillissement?

De curator informeert belanghebbenden bij een faillissement via de openbare faillissementsverslagen die iedere drie maanden worden gepubliceerd. Het eerste verslag zal na (ongeveer) een maand na het uitspreken van het faillissement openbaar worden gemaakt. De verslagen zijn te raadplegen via het centraal insolventieregister op de website www.rechtspraak.nl.

Wat is de status van een opzegging van het contract met Naked Energy voor het uitspreken van het faillissement?

Een opzegging van vóór de datum van het faillissement van Naked Energy blijft geldig. Uw energiecontract loopt dan af overeenkomstig die opzegging en u gaat automatisch over naar de door u gekozen energieleverancier. Het is dus wel mogelijk dat u nog een korte tijd energie geleverd krijgt door de nieuwe energieleverancier. Over de periode van 4 januari 2022 tot de overgang naar de door u gekozen leverancier, dient u een eindafrekening van de tijdelijke energieleverancier te krijgen.

Ik wil overstappen naar een andere leverancier, kan dat?

Dat kan, u kunt overstappen naar andere leverancier. U kunt het contract opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Die opzegging dient te worden gericht aan de nieuwe partij (DGB) en u ontvangt ook van deze partij een eindafrekening over de periode dat u daar klant bent geweest.

Voor verdere vragen over het faillissement van een energieleverancier en het toezicht op de energiemarkt, waaronder de tarieven die energieleveranciers bij consumenten in rekening mogen brengen, wordt verwezen naar de website van de ACM, www.acm.nl en consuwijzer.nl.