Algemene informatie over faillissementen

Herstructurering en insolventie

Herstructurering en insolventie behoren tot een van de specialisaties van ons kantoor.  Wij hebben grote ervaring in het vennootschapsrecht en het faillissementsrecht en ondernemingen in financiële problemen kunnen bij ons terecht voor onder andere advies over reorganisaties en saneringen en ook voor surseance- of faillissementsaanvragen. Doordat onze specialisten regelmatig door de Rechtbank worden aangesteld als curator of bewindvoerder zijn zij in staat de situatie ook vanuit dat perspectief te beoordelen.

De advocaten van De Bok staan naast ondernemingen onder meer ook banken en schuldeisers in faillissementen bij. Onze advocaten beschikken over ruime kennis van zekerheden zodat wij u kunnen adviseren over pand- en hypotheekrechten, borgtochten maar ook over bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame.

Verder adviseren en procederen wij op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Faillissementen

Onze specialisten worden regelmatig door de Rechtbank aangesteld als curator of bewindvoerder. Onder 'Lopende faillissementen' bevindt zich een lijst met faillissementen en surseances van betaling die ons kantoor in behandeling heeft. Informatie over een faillissement kunt u terugvinden in de openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen worden gepubliceerd op de website van de rechtspraak via  het Centraal Insolventieregister. Dat Centraal Insolventieregister vindt u hier.

Crediteuren kunnen online een vordering indienen via de website www.crediteurenlijst.nl. Dat is niet verplicht, maar is wel heel eenvoudig en heeft de voorkeur. U vindt instructies voor het indienen van uw vordering op www.crediteurenlijst.nl.
Voor u als crediteur is het indienen van uw vordering via www.crediteurenlijst.nl naast eenvoudig ook handig. U ontvangt na het indienen van uw vordering via deze website direct een bevestiging dat de vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Met deze bevestiging kan de BTW over de openstaande facturen bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

Crediteuren die een vordering per post willen indienen, kunnen dat doen via het onderstaand adres:
Postbus 21548
3001 AM
Rotterdam

Indienen van vorderingen

Onder 'Faillissementen' bevindt zich op alfabetische volgorde een lijst met faillissementen of surseances van betaling die De Bok Roijers Gasseling in behandeling heeft. Voor informatie omtrent het betreffende faillissement of de surseance van betaling wordt verwezen naar deze alfabetische lijst. Aan de informatie die op deze website is geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zover derden reeds rechtskracht aan de geplaatste faillissementsverslagen zouden kunnen ontlenen, dan kan dit slechts aan een door de curator of de bewindvoerder gewaarmerkt (kopie) van het verslag.

Sinds medio juni 2010 maken wij gebruik van de mogelijkheid voor de crediteuren om hun vordering(en) in het faillissement online in te dienen. Crediteuren zijn daartoe niet verplicht, maar het online indienen van de vordering(en) verdient wel de voorkeur. Indien u de vordering(en) online indient, ontvangt u in beginsel nagenoeg per omgaande een bevestiging terug, waaruit blijkt dat de vordering is geplaatst op de voorlopige lijst van crediteuren en waarmee in beginsel de BTW over de openstaande facturen bij de fiscus kan worden teruggevorderd.

Online indienen van vorderingen (voorkeur)

De wijze waarop de vorderingen online kunnen worden ingediend blijkt uit de website. De naam van de website is www.crediteurenlijst.nl. Mochten er naar aanleiding van het gebruik van de website vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de betreffende curator.

Per post indienen van vorderingen

Het indienen van vorderingen per gewone post is nog immer mogelijk. Brieven daartoe kunnen worden gericht aan de betreffende curator aan het adres Postbus 21548 te (3001 AM) Rotterdam. Indien ervoor wordt gekozen om de vordering(en) per gewone post ter verificatie in te dienen, dient rekening te worden gehouden met een (aanzienlijk) langere termijn waarbinnen zal worden bevestigd dat de vordering(en) is geplaatst op de lijst van voorlopige crediteuren, dan wanneer dit online gebeurt. Tevens dient u daarbij kopieën van de onderliggende stukken die aan de vordering ten grondslag liggen, naar de curator te zenden. Hierbij dient u te denken aan: facturen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, correspondentie, algemene voorwaarden, et cetera.

Indien een crediteur aanspraak maakt op een voorrecht of enige vorm van zekerheidsrechten (pandrechten, eigendomsvoorbehoud, zekerheidsrecht, et cetera), dan dient dit specifiek aan de betreffende curator te worden opgegeven. Deze mogelijkheid bestaat zowel via de online indiening van de vordering(en) als door middel van een brief per gewone post.

De curator heeft tot het moment dat er eventueel een verificatievergadering plaatsvindt het recht om op een eventuele voorlopige erkenning terug te komen.

Centraal Insolventieregister

De overheid publiceert tegenwoordig de faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen die worden uitgesproken, op haar website http://www.rechtspraak.nl/. Door middel van zoektermen, kan eenvoudig worden onderzocht of een (rechts)persoon in staat van faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling verkeert.

Curatoren Net

Curatoren-net, informatie over faillissementen

Curatoren.nl heeft de meest uitgebreide informatie over faillissementen. Dien uw vordering in, download openbare verslagen, bericht de curator of bewindvoerder. Maar ook informatie over doorstarts en boedelverkopen. Crediteuren, aandeelhouders, werknemers, en overige belanghebbenden vinden hier de stand van zaken in een faillissement. http://www.curatoren.nl